นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยด้านอาหารและยา


นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยด้านอาหารและยา

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยด้านอาหารและยา ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เมืองร้อยเอ็ด (พชอ.เมืองร้อยเอ็ด) นำโดย นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยด้านอาหารและยา ระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 18 ทีมจาก 15 ตำบล รวม 72 คน เพื่อรับฟังแนวทางการเฝ้าระวังและการส่งต่อปัญหาด้านอาหารและยา ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือรายงานอาหารและยาไม่ปลอดภัย ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการฯ จะได้นำความรู้ไปสร้างทีมระดับหมู่บ้าน จัดการรณรงค์สำรวจเฝ้าระวัง ให้ความรู้แก่ร้านค้าและประชาชน ส่วนปัญหาที่ได้จะมีการสรุป วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาต่อไปในระดับตำบล

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,