Uncategorized

นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายปรีชา เดชพันธุ์
รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุน ให้หน่วยงานราชการ มีและใช้คอมพิวเตอร์จัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีทักษะ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสาระสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศภายใต้หลักจริยธรรมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงจัดหาระบบสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กรการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แพร่หลายในวงกว้าง โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอจำนวน 107 คนเข้าร่วมโดยได้เชิญคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์มาร่วมให้ความรู้ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์คอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์