บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.กอ.รมน.จว.อ.น. / ส่วนประสานงาน กกล.รส. จว.อ.น., จนท.อ.ลานสัก, จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ.ม.๑๑ และ จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่”


เมื่อ ๑๑๑๐๐๐ – ๑๑๑๒๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.กอ.รมน.จว.อ.น. / ส่วนประสานงาน กกล.รส. จว.อ.น., จนท.อ.ลานสัก, จนท.ตร.สภ.ลานสัก, ผญบ.ม.๑๑ และ จิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่”

 

ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ ม.๑๑ บ.ประสานสุข ต.ลานสัก อ.ลานสัก จว.อ.น. ผลจากการพบปะพูดคุยมี ๒ ปัญหา และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. ต้องการทำถนน คสล. ถนนสายหน้าบ้าน นายฝน ถึงหน้าบ้าน นายจำนง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร กว้าง ๔ เมตร ได้ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา
๒. ขาดแคลนน้ำประปา ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจาก บางพื้นที่เป็นที่สูงทำให้แรงดันน้ำส่งไปไม่ทั่วถึงตามครัวเรือน ทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีความเห็นว่าจะสร้างถังเก็บน้ำบริเวณที่แรงดันน้ำไปไม่ถึง เพื่อเก็บน้ำส่งต่อให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ในห้วงนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาหางบประมาณมาดำเนินการสร้างถังเก็บน้ำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย