Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, ผญบ. และ ผช.ผญบ. ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตัดหญ้า/ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการ อ.บ้านโฮ่ง

เมื่อ 26 ก.ย.61, 0900 – 1100 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, ผญบ. และ ผช.ผญบ. ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตัดหญ้า/ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ว่าการ อ.บ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน