วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร่างกายแข็งแรง..จิตใจเข้มแข็ง ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ … เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยประจำปี 2562

” ร่างกายแข็งแรง..จิตใจเข้มแข็ง ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ … เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กันยายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับกำลังพลของหน่วย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 3 ภายใต้แนวคิด ” Smart soldiers Strong Army ” ณ สนามกีฬากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลกำลังพลของหน่วย ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาและกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้กำลังพลได้แสดงทักษะ ความสามารถทางด้านการกีฬา เป็นการยกระดับมาตรฐาน ความสามารถทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น พร้อมกับเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาที่มีขีดความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพบก และระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพลของหน่วยจะได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ซึ่งการแข่งขันกีฬานับเป็นสิ่งสำคัญที่นอกจากจะทำให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะไหวพริบที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือร่วมใจและการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง มีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเสริมสร้างกองทัพให้มีศักยภาพในทุกๆด้าน พร้อมที่จะทำหน้าที่รักษาความมั่นคงและรักษาอธิปไตยของชาติสืบไป