วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัยแผนงานบูรณาการพัฒนาปัจจัยการผลิตจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัยแผนงานบูรณาการพัฒนาปัจจัยการผลิตจ.ราชบุรี

วันที่ 17 ธ.ค. 62 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดเวทีการแถลงผลงานวิจัยแผนงานบูรณาการพัฒนาปัจจัยการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอาจารย์ นักวิจัยร่วมเวที ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน