วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้อง VDO Conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง VDO Conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วย นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายเอกภพ เพียรพิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (WAIPA) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ได้กล่าวบทอภิปราย (Intervention) เกี่ยวกับหัวข้อการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้กล่าวบทอภิปราย ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศไทยในเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการออกกฎหมาย มาตรการ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ

ที่เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการกรุงปักกิ่ง และการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สถานะเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศของประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีการบรรจุหลักการเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting) และมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกลไกในการวินิจฉัยการร้องทุกข์จากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงผลกระทบต่อแรงงานสตรีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งสมาชิกรัฐสภาสตรีมีบทบาทในการตรวจสอบมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐให้ครอบคลุมแรงงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งกล่าวถึงมาตรการการช่วยเหลือแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบของไทย และบทบาทของชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในด้านการเมืองและความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาสตรีในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของแรงงานสตรี ซึ่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแก้ไขในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานสตรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน