วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.15 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

พร้อมด้วย นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ นายชลิต แก้วจินดา รองประธานกมธ. และกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม อนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อดูการจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ครบวงจร โดยเฉพาะกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ การจัดการฟาร์มด้วยนวัตกรรมทันสมัย รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ที่ถือเป็น Green Farm มีการจัดฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ด้วยการนำมูลโคทั้งหมดภายในโรงเรือน ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) และก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ สำหรับเติมรถยนต์ เครื่องจักร และปั่นไฟฟ้าภายในฟาร์ม ส่วนกากตะกอนที่ได้สามารถนำไปผลิตปุ๋ยอัดเม็ดอีกด้วย

จากนั้นคณะฯได้เดินทางไปยังบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมยูเอชทีและนมพลาสเจอร์ไรซ์ ที่มีการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกน้ำนมดิบที่ต้องผ่านคุณภาพ การขนส่งน้ำนมที่สดใหม่ในแต่ละวัน จนถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

และในเวลา 16.30 นาฬิกา คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ที่ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศให้มีความก้าวหน้าในทุกมิติ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯจะรวบรวมนำข้อมูลข้อเท็จจริงในการเดินทางศึกษาดูงานในการส่งเสริมการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศในทุกมิติ เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน