โครงการเสาวนาสื่อมวลชนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเสาวนาสื่อมวลชนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จังหวัดปัตตานี…”ชีวิตดี๊ดี ที่ชายแดนใต้” โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการ ภาค 7 รวม 9 จังหวัด จัดโครงการเสาวนาสื่อมวลชนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี “ชีวิตดี๊ดี ที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ.62 ร่วมกับประชาสัมพันธ์ ภาค 2 ภาค 4 และภาค 5 รวม 80 คน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความสันติสุขของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. บรรยายสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการนำยุทธวิธีพัฒนาเสริมสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม