Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ!!! ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓

เมืองร้อยเอ็ด พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ!!! ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓ ณ ศาลาการเปรียญ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!

เมื่อเวลา ๒๑.๒๙ น.วันอังคารที่ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุญมี ปัจจัยโค ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสะอาด นำพุทธศาสนิกชนจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓ มีพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่เข้าร่วมทั่วทุกสารทิศพิธี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานประเพณีการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักศาสนาพุทธมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามตามหลักศาสนา เน้นความเรียบง่าย พอเพียง รักษาศีล ๕ ในการดำรงชีวิต จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม สร้างความรักความสามัคคี ในพื้นที่ตำบล, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบทอดเจตนาของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป

/////////เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด