ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่ฯ

แนวทางการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ภาคเหนือ ปี 2562
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอด

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบแนวทางการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ 11 ศูนย์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการเผาทุกๆปี และในปี 2562 นี้ ทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรและชุมชนต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหาการเผาต่อไป โดยมีเป้าหมายลดพื้นที่การเผาในพื้นที่การเกษตร ลดจำนวนจุดความร้อน(Hotspot) รวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบและเครือข่าย

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย 1) สร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบและเครือข่าย โดยถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สร้างวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา และนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด เป็นต้น 2) เฝ้าระวังติดตามและแก้ไขปัญหาการเผาในช่วงวิกฤต โดยจัดเวทีเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือและสนับสนุนหนุนหน่วยงานภาคี เครือข่ายเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรต่างๆ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผา และ 3) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในชุมชนภาคเหนือตอนบนเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวประกาศวันห้ามเผาเด็ดขาด ปี 2562 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
1. เชียงราย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
2. เชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
3. ตาก วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
4. น่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
5. พะเยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
6. แพร่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562
7. แม่ฮ่องสอน วันที่

1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
8. ลำปาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2562
9. ลำพูน วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
การเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดมลพิษทางอากาศทำให้เกิดก๊าซพิษ ฝุ่นละออง เถ้า เขม่า และหมอกควัน ระบายสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดโลกร้อนและปัญหาหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวม เมื่อเกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรแล้วจะได้สิ่งดีๆ 5 อย่างคือ อากาศดี สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดีและได้ปุ๋ยดีจากธรรมชาติ เมื่อพบการเผาในพื้นที่ทั่วไป แจ้งเหตุการณ์เผาได้ที่ 191 หากพบการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์/อุทยานแห่งชาติแจ้ง 1362 และพบการเผาในพื้นที่ป่าสงวนแจ้ง 1310 กด 3
.

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว