ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 5 ปี 2562 ที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 5 ปี 2562 ที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
////////////
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มีประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย มารับบริการเป็นจำมาก

นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า การออกปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชน ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6,7 ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 65กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย 5 กิโลเมตร การคมนาคม มีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 254 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,384 คน ชาย 655 คน หญิง 729 คน จำนวนวัด 2 แห่ง มีพระสงฆ์ 6 รูป โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง มีนักเรียน 130 คน ครู 17 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีเด็ก 112 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน อาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรอง คือ ทำไร่อ้อย และทำสวนยางพารา ด้านสาธารณสุข ตำบลโพธิ์ศรี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลโพธิ์ศรี จำนวน 86 คน เมื่อเกิดมีการเจ็บป่วย ประชาชนจะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี โรงพยาบาลโพธิ์ชัย และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามลำดับ

การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประกอบด้วยการบริการ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจรักษาแผนปัจจุบัน การตรวจรักษาทางทันตกรรม การตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือ การนวดแผนไทย การฝังเข็ม และการให้คำแนะนำการใช้สมุนไพรไทย กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี การตรวจค้นหามะเร็งตับและท่อน้ำดี ตรวจคัดกรองตาต้อหิน ต้อกระจก การฟื้นฟูสุขภาพ และ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ให้คำแนะนำต่างๆ เป็นต้น

/////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -‘รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด