ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผวจ.ร้อยเอ็ดประชุมกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือก ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ระดับภาค

30 เมษายน 2567 ที่ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เรียนดี ประพฤติดี มีความพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 ราย เพื่อคัดเลือก คัดสรร และจัดลำดับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 8 ราย และลำดับสำรอง จำนวน 3 ราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทย ที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่อง จนสำเร็จปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน