Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

รับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
1-10-62-รับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้จัดพิธีรับมอบหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ที่กองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับสนองพระเดชพระคุณในวาระ 1 ตุลาคม 2562 ให้พลตรีหม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และให้ พลตรี ประจวบ จันต๊ะมี ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงปลัดกลาโหม เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยที่ทางนายทหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร290 นายได้มาร่วมในการเป็นเกียรติกับนายทหารทั้งสองนายอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนายทหารทั้งสองนายได้ทำการกราบสักการบูชาพระพุทธเทพรัตนามหามิ่งมงคลไตรโลกนาถ และวางมาลัยสักการะพระบรมรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เข้าร่วมลงนามในหนังสือรับส่งหน้าที่ในห้องประชุมแอ่งฝางกองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ และขึ้นรับรับความเคารพจากนายทหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ และได้กล่าวส่งมอบเอกสารและส่งมอบธงประจำตำแหน่ง ให้กับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือคนใหม่ และได้เดินกล่าวทักทายนายทหารและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมในการรับส่งหน้าที่ ทางพลตรี ประจวบ จันต๊ะมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือคนใหม่ กล่าวว่าจะสืบทอดการบริหารหน่วยงานให้ดี และพัฒนาสิ่งต่างๆให้พัฒนาขึ้นดียิ่งขึ้นโดยขอให้ทั้งนายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นเราจะพัฒนาไปด้วยกันเพื่อสร้างความเจริญให้กับหน่วยงานศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร