Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดเชียงรายจัดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุน ตลอดทั้งครอบครัวมาร่วมกิจกรรม ท่ามกลางนักวิ่งที่ลงทะเบียนไว้กว่า 3,000 คน

การจัดเดิน-วิ่งในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดดำเนินการร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 144 แห่งของจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562
และนำเงินรายได้เป็นกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 สำหรับเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดตามอัตภาพให้เติบโตเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ รวมทั้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กรอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายจะนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษา อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และกระจายโอกาสในการเข้ารับการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนได้มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพทางอารมย์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีไปพร้อมกันด้วย

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภท A มินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีผู้สมัคร 638 คน และประเภท B Fun Run ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร มีผู้สมัคร 2,171 คน ผู้ชนะจะได้รับเหรียญที่ระลึก ที่ออกแบบโดยศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ผู้เข้าเส้นชัยคนแรกประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ได้แก่ นายประจวบ วงค์สุภา ชาวอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน 10 กิโลเมตร ผู้เข้าคนแรก ได้แก่ ชาวอำเภอเวียงป่าเป้า

เนื่องในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ในการนี้จังหวัดเชียงรายขอถวายพระพร และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมพร้อมใจกัน จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ และขอน้อมดวงใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูลในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัย อันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสิริสวัสดิ์พิพัฒนไพบูลย์แก่ประเทศชาติราชอาณาจักรไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
??????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
01/12/62