Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มุกดาหาร จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2567

มุกดาหาร จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2567

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

วันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และพระราชทานพระราชดำรัสถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนความเชื่อมั่น ของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย

กระทรวงแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือ พัฒนาสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ สร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรี มีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตราบจนปัจจุบัน.