ข่าว จันทบุรี ข่าวการศึกษาและไอที

จัดโครงการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สัญจรจันทบุรี

 

1 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาหลักสูตร รายวิชาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สู่การขนายผลการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในภาคตะวันออก กิจกรรม อบรมให้ความรู้คู่มือเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี

การจัดงานมีวัตถุประสงค์ในการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อการขยายผล ให้นักเรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ,การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์,การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมราว 120 คน