Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562

วันที่ (1 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น 150 คนและเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการได้แก่ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอันจะส่งผลให้ครอบครัวไทยสังคมไทยและประเทศไทยมีความสุขความเจริญนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา