ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

เครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ ฟอร์มทีมแน่นปึ๊ก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารดิจิทัล

เครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ ฟอร์มทีมแน่นปึ๊ก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล (KM) สัญจร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “รู้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพราะการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ ซึ่งทุกท่านในที่นี้จะต้องร่วมมือรวมใจกัน มุ่งมั่นในการทำงาน “ท้าทายกระบวนการ ดลบันดาลภาพฝัน ขยันถามไถ่ ให้กำลังใจเป็นนิจ พูด อ่าน คิด และทำเป็นแบบอย่าง” เพื่อร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้แม่โจ้และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป”

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านการสื่อสารดิจิทัล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจนโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อสำคัญของการทำงานด้านสื่อสารองค์กร อาทิ “การผลิตสื่อดิจิทัล และ Design thinking เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสัมพันธ์ยุคองค์กรดิจิทัล”, “บุคลิกภาพและจิตวิญญาณของนักประชาสัมพันธ์ยุค 4.0”, “Creative Photographer” รวมถึงกิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียนและ Workshop การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับทีมเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยในเข้มแข็งยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการทำงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในยุค 4.0.

ทรงวุฒิ ทับทอง