Uncategorized

นายกเล็กสัตหีบจัดเทศบาลเคลื่อนที่นำข้าราชการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ

นายกเล็กสัตหีบจัดเทศบาลเคลื่อนที่นำข้าราชการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ
เมื่อวานนี้ 31 ก.ค.62 ณ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการชุชน ชมรมชมรมต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทหน้าที่ในด้านการให้บริการสาธารณะ การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองสัตหีบตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และมุ่งเน้นการให้บริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานเทศบาลและประชาชนในชุมชน จัดบริการสาธารณะของแต่ละส่วนการงาน ของเทศบาลให้กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาเทศบาลเพื่อให้ผู้บริหารของเทศบาลออกไปพบปะประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนในชุมชน และเทศบาลเมืองสัตหีบ 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบกล่าวว่า กิจกรรมที่มาให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดงานในวันนี้ เกิดจากการเสียสละการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อหวังให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการต่างๆของเทศบาลโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปขอรับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ
โดยภายในงาน สอนประชาชนรู้จักการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น มอบแว่นสายตา แจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้คำปรึกษาและรับชำระภาษี ด้านงานทะเบียนราษฎร พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดย โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก