สถานที่ท่องเที่ยว

พม.จับมือ วธ. ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ทางครอบครัว

พม.จับมือ วธ. ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ทางครอบครัวในวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ภายใต้แนวคิด มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล กล่าวรายงาน โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมท่องเที่ยว และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ภายใต้แนวคิด มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อันนำไปสู่ความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัวรวมทั้งเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวผ่านกิจกรรม Family Walk Rally ตามแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและ๓มิปัญญาไทยจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว เพื่อสร้างสังคมแห่งคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้าน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำหน้าที่ในการปลูกฝังลูกหลานให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองและยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย ภาษา ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อีกทั้งยังสร้างรายได้ทางท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วย
ทางด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กล่าวถึงความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว ได้แก่ กิจกรรม Family Walk Rally ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ และกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล จำนวน 13 หน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สถานที่สาธารณะได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครอบครัว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน ได้แก่ พม. วธ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมท่องเที่ยว แขกผู้มีเกียติ และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 500 คน

ภาพข่าว////สุนทร สอนแสนสุข////ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา