อำเภอบึงสามพัน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านอู่เรือ


อำเภอบึงสามพัน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านอู่เรือ

ณ อ่างเก็บน้ำอู่เรือ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอบึงสามพัน นางสาวเมตตา สินยบุตร เดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์ พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน เป็นผู้กล่าวรายงาน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่รัฐบาลมีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว เมืองหลัก (แอ่งใหญ่) สู่เมืองรอง (แอ่งเล็ก) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชน ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

-บ้านอู่เรือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแจง
-บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพญาวัง
-บ้านบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงสามพัน และ
-บ้านอู่เรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลซับไม้แดง

เพื่อส่งเสริม พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ร้านค้า อาทิเช่น ขันโตกไม้ไผ่ ถ้วยกะลา ชามกะลา ช้อนส้อมไม้ตาล อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ เบ็ดตกปลา และ ชุดสำหรับการแสดงเซิ้งบั้งไฟ
กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในพื้นที่ ทางอำเภอบึงสามพันโดยท่านนายอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการแล้ว แต่ทีมขับเคลื่อนชุมชน OTOP นวัตวิถี พ่อแม่พี่น้อง รวมทั้งผู้ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ของตำบลหนองแจง ต้องร่วมกันเป็นเจ้าของ และดูแลและรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป

ซึ่งในจัดงานนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดี จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง จากกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจง สถานศึกษา ส่วนราชการทุกภาคส่วน และทีมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเชิญ ช้อปสินค้า OTOP มาชมธรรมชาติที่ร่มรื่นงดงาม มาแชะ ณ จุดถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก มาชิมอาหารพื้นบ้านรสเด็ดอีกมากมาย การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด