Uncategorized

มอบสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน

อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำยืน นำโดย นางภาวณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน

นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางหนูเนตร แสงคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวดวงจิตร ขันธวัตร หัวฝ่ายอำนวยการ นางอรทัย ไชยศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง จ่าสิบเอกธงชัย หาญกล้า เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานฯ งานป้องกันฯ เทศกิจ ได้นำสิ่งของที่รับแทนผู้ประสบภัยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และผ้าห่ม 4 รายการ จำนวน 1 ราย

และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ ประกอบด้วย ที่นอน หมอน มุ้ง และผ้าห่ม ที่ท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง และคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้กรุณามอบให้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ราย บัดนี้ส่งมอบสิ่งของเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้บุญกุศลและพรอันใดที่ประเสริฐรวมทั้งบุญมารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดคุ้มครองอภิบาลท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และสมาชิกทุกท่านทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมปราถนาและสำเร็จในกิจการงานใดๆที่มุ่งทำตลอดไป เทอญ

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์