ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ชมรมอสม.ร่วมใจกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี๛

ร้อยเอ็ด-ชมรมอสม.ร่วมใจกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี๛

วันที่(3 เมษายน 2562)เวลา 09.09 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.บ้านโนนรัง ประธานพร้อมเจ้าหน้าที่อสม,ประชาชนจิตอาสาร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสถานที่ภายในบริเวร วัดป่าบ้านโนนรัง 23 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด(ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุงปฏิบัติ เป็นนิสัยพร้อมปิด ล้าง เลี่ยง หยุดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคภายในบริเวรวัดป่า,โดยรอบมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน164 คน เนื่องในโอกาสที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษา 64 พรรษา

 

ร่วมกันจัดเตรียมปัด กวาด เช็ด ถูภาชนะถ้วยชามห้องน้ำบริเวรที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายแยกจิตอาสาบางส่วนช่วยงานท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูไพโรจน์สังวรคุณ นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวตำบลโนนรังจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ และชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ จิตอาสาตำบลโนนรังได้นำงานสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่และชุมชนมีความสุขในอนาคตต่อไป

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา

ณ วัดป่าบ้านโนนรัง 23 หมู่ทึ่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ//รพ.สต.บ้านโนนรัง