ข่าวเชียงใหม่

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่(เสียง) คว้า 6 รางวัล ในงาน CD DAY 2018 “

(เสียง)พัฒนาชุมชนเชียงใหม่(เสียง)
คว้า 6 รางวัล ในงาน CD DAY 2018 ”
กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน CD DAY ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทมพมหานคร
ในการนี้ ข้าราชการและผู้นำชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลรวม 6 รางวัล ประกอบด้วย 1. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)
2. นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับรางวัลนักวิชาการดีเด่น
3. นางสาวกัลยา ธงซิ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับรางวัล ข้าราชการดีเด่นประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
4. นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับรางวัล นักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น
5. นางพัชรี แก้วสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับรางวัล เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุชุมฃนดีเด่น
6. บ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทรายโดยการสนับสนุน ของ นางศุทธดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบประจำตำบลป่าไผ่ รับรางวัล หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ดีเด่น ประจำปี 2561 (..)(เสียง)