Uncategorized ข่าว ยโสธร ภัยพิบัติ

“ยโสธรแจ้งอัพเดท เส้นทางที่ผ่านไม่ได้” จากข้อมูลที่ได้รับรายงานเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ โซน เลิงนกทา3สาย

“ยโสธรแจ้งอัพเดท เส้นทางที่ผ่านไม่ได้”
จากข้อมูลที่ได้รับรายงานเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ โซน เลิงนกทา3สาย
@RaTTHaPoL สาย ยส.3003 คือเส้นจาก บ.หนองแสง ป่าติ้ว -เลิงนกทา กม.26+500 ช่วงระหว่าง บ.นาคำ ถึง บ้านพอก อ.ไทยเจริญ ครับ

สาย ยส.3009 คือเส้นแยกจาก ถนนชยางกูร บ.ดอนมะซ่อม -บ้านคำเตย ช่วง กม8+800 คือคอสะพานข้ามลำเซบาย ระหว่างบ้านท่าลาด มาบ้านสร้างมิ่ง เลิงนกทา
และสาย ยส.3001 คือเส้นจากชยางกูร บ้านห้วยสะแบก ไปบ้านช่องเม็ก สุดสายทาง บ้านป่าชาด จุดที่ขาด คือช่วงระหว่างบ้านนากอก ไปบ้านช่องเม็ก เลิงนกทา
ส่วนโซน คำเขื่อนแก้ว เมือง ป่าติ้ว มี 6 สาย
แจ้งสายทาง ที่ผ่านไม่ได้ ข้อมูลเช้านี้
1.ยส.2002 ช่วง กม.13จากลุมพุก – บ.ศรีฐาน
2.ยส.3012 กม.6-8 และ กม11-12 ช่วง หนองเป็ด กุดกะเหลิบ
3.ยส.2002 กม.20 ช่วงบ.กุดเป่ง กม.ที่25 ช่วง บ.โนนตูม -บ.เซ
4.ยส.3020 กม.2 จากบ.สะเดา ไปบ.หนองขอน
5.ยส.5034 กม.2 จนถึง บ.เตาไห -กุดสำโรง -ท่าลาด
6.ยส.3017 จากป่าติ้วไปกุดชุม คอสะพาน บ.ผักกะย่า ทรุด รถบรรทุกโปรดเลี่ยง และผู้จะผ่านให้ปฎิบัติตามป้ายเตือน
ส่วนที่เลิงนกทา มีเพิ่มเติม สายเข้าบ.น้อมเกล้า สะพานขาดแล้ว รถผ่านไม่ได้ เส้นทางจากอำเภอกุดชุม ออกไปบายพาสเจ้าเสด็จ คอสะพานช่วงบ้านโคกสูงขาดปิดการจราจรให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางใกล้เคียงกันได้ เจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือนให้รับติดต่อสอบถามข้อมูล045-712450หรือสายด่วน1146 /

/สวท.ยโสธร รวบรวมข้อมูล พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร