จ.ราชบุรี/องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี


จ.ราชบุรี/องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี

เช้าวันที่ 2 ก.ย. 62 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทักษะฝีมือเพื่อพัฒนาสู่อาชีพได้ โอกาสนี้องคมนตรีได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่คณะครู และนักเรียน โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับฟัง
สำหรับโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม โดยจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง, โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง, โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา และระดับอาชีวศึกษาคือวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จะรองรับนักเรียนในโครงการฯมาเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านวิชาชีพ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,