Uncategorized

สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะในโรงเรียน ประจำปี 2561

สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะในโรงเรียน ประจำปี 2561
วันนี้6ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมอาคารอันดามัน สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง อ.เมือง จ.สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะในโรงเรียน ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้ง โครงการนี้ได้มีเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ(Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกๆกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมนั้น นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังให้รู้จักใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด นักเรียนทุกคนไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนทุกคนยังมีหน้าที่ต่อการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล