Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนนทบุรี และนิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในการประชุมด้วย


กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบแนวทางให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีมีความน่าอยู่มากขึ้น ดังนี้ กิจกรรมต่างๆที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด , การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , งานและภารกิจที่จะร่วมดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป , แนวคิดที่จะดำเนินการระบบขนส่งมวลชนรองในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และเรื่องอื่นๆ