Uncategorized

ก.พานิชย์และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประ เทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครง การจากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่ ภายใต้ โครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การค้า และประชารัฐ เมืองคู่มิตรเพื่อธุระกิจสู่สากล กระทรวงพานิชย์และมหาวิทยาลัยหอการ การค้าไทยจัดสัมมนาในโครงการหุ้นส่วนยุทธศาตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตร เพื่อธุระกิจสู่สากล

ก.พานิชย์และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประ
เทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครง
การจากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่
ภายใต้ โครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การค้า
และประชารัฐ เมืองคู่มิตรเพื่อธุระกิจสู่สากล
กระทรวงพานิชย์และมหาวิทยาลัยหอการ
การค้าไทยจัดสัมมนาในโครงการหุ้นส่วนยุทธศาตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตร
เพื่อธุระกิจสู่สากล

โดยโครงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและ
ประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุระกิจสู่สากล
โดยเป็นโครงการนำร่อง เพื่อทดลองเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ระหว่างกลุ่มจังหวัดชายแดนของ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดห่วงโซมูล
ค่าระหว่างกันและต่อยอดไปสู่ตลาดโลก โดย
หาแนวทางส่งเสริมตลาดให้กับสินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดไปสู่สากล รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงห่วงโซการผลิตและจับมือรวมค้ากับ
เพือนบ้าน โดยทดลองนำร่องใน 4 ภาค ได้แก่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มี 2 กลุ่ม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่ม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2 กลุ่ม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ทั้งนี้ กิจกรรมหลักในแต่ละภาคประกอบด้วย
การจัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนกิจกรรมร่วมกัน การทดลองเชื่อมโยงห่วงโซ่สินค้าศักยภาพร่วม การประชุมเครือข่ายประชารัฐครั่งที่ 1
เพื่อวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือและแผนดำเนินการ และในการประชุมเครือข่ายประชารัฐครั้งที่2
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายหลัง
จากมีการดำเนินการผ่านไปสามเดือน ซึ่งผล
จากการศึกษาอาจนำไปปรับใช้และขยายผล
ในกลุ่มจังหวัดอื่นๆต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประ
เทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า
กลุ่มจังหวัดนำร่องของภาคตะวันออก ได้ แก่
จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี
จ.สระแก้ว โดยมีจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งได้มีความร่วมมือในตะเช็บนี้
และจะเชื่อมโยงกับจังหวัดไพลินและพระตะบองของประเทศกัมพูชา โดยมีมะม่วง
แปรรูปเป็นสินค้านำร่อง โดยในระยะสาม
เดือนที่ผ่านมา ได้มีผู้ประกอบการของไทย
และเพื่อนบ้านร่วมกันพัฒนาสินค้าขึ้นมา
คือนํ้ามะม่วงสองแผ่นดิน โดยใช้ชื่อว่า ( ลินจันท์ ) ซึ่งเป็นการผสมผสานจุดเด่นของ
มะม่วงแก้วขมิ้นจากกัมพูชา และมะม่วงนํ้าดอกไม้ของไทย โดยเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทวีทรัพย์บ้านมุมสงบ จ.ตราด ที่มีการนำมะม่วงมาจากประเทศกัมพูชา มา
แปรรูปในไทย ด้วยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวืทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ทั้งนี้ ทางม.บูรพา พร้อมที่จะเป็นแกนกลางประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมในระยะต่อไปด้วย หากภาคี
ต่างๆให้การสนับสนุนไปพร้อมๆกัน

สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง