คอร์รัปชัน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.15 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่งผู้นำองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “คนไทยตื่นรู้ สู้โกง” ดังนั้น ในวันนี้ ผู้นำองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันว่าจะไม่นิ่งเฉยต่อการคอร์รัปชัน และจะร่วมกันกำจัดการคอร์รัปชันให้หมดไป


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี