ตำรวจเชียงดาว นำร่องขับเคลื่อนโครงการตำรวจพันธุ์ดี ของภาค.5 นำกำลังพลปลูกผักสวนครัว(ปลอดสารพิษ)เพื่อบริโภคจ่ายแจกประชาชนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกรูปแบบหนึ่ง


ตำรวจเชียงดาว นำร่องขับเคลื่อนโครงการตำรวจพันธุ์ดี ของภาค.5 นำกำลังพลปลูกผักสวนครัว(ปลอดสารพิษ)เพื่อบริโภคจ่ายแจกประชาชนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกรูปแบบหนึ่ง

วันที่ 3 ก.ย.2662 พ.ต.อ.พินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผกก.สภ.เชียงดาว พ.ต.ท.สมศักดิ์ ขันชัยทิศ รอง ผกก.ป.สภ.เชียงดาว และ พ.ต.ต.นคร อุ่นตาน สวป.สภ.เชียงดาว ได้ขับเคลื่อนโครงการ ” ตำรวจพันธุ์ดี” ตามนโยบายของ ผบช.ภ.5 โดยร่วมกันทำการตัดหญ้า ทำ 5 ส. รอบโรงพัก และทำแปลงฝักสวนครัวใน สภ.เชียงดาว ระยะที่ 2
ซึ่งที่โรงพักมีเนื้อที่ไม่มากก็ตาม แต่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ และปลูกฝังทัศนคติข้าราชการตำรวจ ในการใช้ชีวิตตามรอยพ่อตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง คำว่าพอเพียงของพ่อ ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นชาวสวน ทำแต่เกษตร ต้องเป็นคนจนตลอดไป แต่พอเพียงของพ่อคือ พอประมาณ ตามความสามารถของตนเอง ลงทุนธุรกิจได้แต่ให้พอประมาณตนเองทำได้แค่ไหน ทำไร่ ทำสวนได้ แต่ต้องพอประมาณตนเอง ชื้อบ้าน ชื้อรถได้ แต่ต้องพอประมาณตนเอง ไม่ก่อหนี้ ยืมสินจนเกินตัว นโยบาย ของ ผกก.สภ.เชียงดาว จึงนำโยบายของ ผบช.ภ.5 โครงการตำรวจพันธุ์ดี มาขับเคลื่อน เพื่อให้ ข้าราชการตำรวจ .สภ.เชียงดาว ได้เดินตามร้อยพ่อ ร.9 อย่างยังยืน และเป็นข้าราชการตำรวจที่มีวินัย ลดละเลิกอบายมุก ซื้อสัตย์ สุจริต เป็นที่พึ่งของประชาชน ดังคำที่ว่า ” เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุขของประชาชน ” ต่อไป