ข่าวเชียงใหม่

ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ 3 ตุลาคม 2566

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
3 ตุลาคม 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ลำดับที่ 74 ให้ พลเรือตรี ภินันต์ ดาวกระจาย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน เป็น รองเจ้ากรมพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน และลำดับที่ 99 พลตรี มนตรี จีนนคร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในวันนี้ทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน จึงได้จัดพิธี ส่งมอบตำแหน่ง โดย ส่ง พลเรือตรี ภินันต์ ดาวกระจาย รับตำแหน่งรองเจ้ากรมพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน รับ พลตรี มนตรี จีนนคร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน มีนายทหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทั้งหมดร่วม 300 นาย ได้มาร่วมทำพิธีรับมอบหน้าที่ตำแหน่งโดยพร้อมเพียงด้วยความยินดี