หมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเองขายสร้างรายได้


อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
หมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเองขายสร้างรายได้

3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น
พืชผักสวนครัวทุกวันนี้มีสารพิษเจือปนอยู่มากและอันตรายต่อผู้บริโภค นายคำมูล เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์ให้ชาวบ้านประชาชนเยาวชนในหมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง โดยเป็นการทำโครงการปลูกพืชอินทรีย์ ไม่เอาเคมีโดยเด็ดขาด จุดเป้าหมายคือต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และปลอดภัยจากสารเคมี โดยชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้าน 196 ครอบครัว 682 คน ได้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 145 ครัวเรือน 501 คน

ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวอินทรีย์ไว้บริโภคและขายให้กับผู้บริโภคในชุมชนและตลาดสด ซึ่งในวันนี้มีการตอบรับจากคนที่เข้ามารับซื้อพืชผักสวนครัวของชาวบ้านที่ปลูกไว้กินและที่เหลือก็จำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับถึงในหมู่บ้าน พืชผักสวนครัวอาจจะไม่สวยไม่งามเหมือนกับพืชที่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง แต่ก็ได้ขายในราคาที่ดีพอใจกับคนปลูก บางครอบครัวปลูกพืชหลายอย่างและสามารถเก็บขายในตลาดและส่งแม่ค้าได้แทบทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า 300 บาท ในบ้านจะปลูกผักสวนครัว ทางนอกรั้วด้านนอกบ้านก็จะมีพืชสมุนไพรปลูก ซึ่งชาวบ้านที่ผ่านไปมาสามารถเก็บไปกินได้ เป็นการแบ่งปันแก่กันและกันสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกันตามวิถีชาวบ้าน และในวันนี้ก็ได้จัดประกวดผักปลอดสารพิษและพืชผักหายากในหมู่บ้าน มีรางวัลให้กำลังใจกันตามสภาพ รางวัลที่ 1จำนวนเงิน400 บาท รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 300 บาท รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน200 บาท

 

ทางผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสัมผัสเห็นพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ที่หายากจำนวนหลายชนิดที่สามารถนำมาปรุงอาหารและเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย ผักกาดแค๋ ผักกาดเมือง ผักปั้ง ผักแค ผักถั่วพู ผักเผ็ดป่า ผักคาวตอง ผักกูด ผักบุ้ง ขิงข่า ตระไคร้ ฯ ซึ่งพืชบางอย่างนั้นหายากแล้วในหมู่บ้านแต่ทางหมู่บ้านดงฉิมพลีนี้ ยังมีพืชผักหายากที่นำมาปลูกเพื่อขยายพันธ์อนุรักษ์เอาไว้สู่ลูกหลานต่อไป ทราบว่าทางหมู่บ้านได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส และเป็นหมู่บ้านปลอดขยะ ไม่เผาเศษขยะและเศษพืช โดยจะนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์แบบบดละเอียดแล้วหมัก จัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านและเกษตรกรที่ต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่หมู่บ้านนี้บ่อยครั้งและยังได้รับคำตอบจากนายคำมูล เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจมาศึกษาการเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และหมู่บ้านพืชผักสวนครัวหายากปลอดสารพิษ