วันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ดสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่63เป็นจะถอดเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีและเตรียมรับช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะเรื่องรถมอเตอร์ไซค์และความเร็ว


วันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ดสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่63เป็นจะถอดเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีและเตรียมรับช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะเรื่องรถมอเตอร์ไซค์และความเร็ว

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปแถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้
ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด สะสม 7 วัน (27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563)
การเกิดอุบัติเหตุมี 79 ครั้งเทียบกับปี 2562 (88 ครั้ง) ลดลง 9 ครั้ง เทียบกับเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (80 ครั้ง) ลดลง 1 ครั้ง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับ 1.อำเภอสุวรรณภูมิ 16 ครั้ง 2.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 15 ครั้ง 3. อำเภอเสลภูมิ 12 ครั้ง
จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 78 คน เทียบกับปี 2562 ( 89 คน) ลดลง 11 คน เทียบกับเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (81 คน) ลดลง 3 คน อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 3 อันดับ 1.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอละ 16 คน 2. อำเภอเสลภูมิ 11 คน 3. อำเภอโพนทราย 6 คน
จำนวนผู้เสียชีวิต 11 ราย เทียบกับปี 2562 (10 ราย) เพิ่มขึ้น 1 ราย เทียบกับเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (13 ราย) ลดลง 2 ราย อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอละ 2 รายรองลงมาคือ อำเภออาจสามารถ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอพนมไพร และอำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอละ 1 ราย
ยานพาหนะส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ 91.14 % สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงสูงสุด คือ ขับรถเร็ว 40.51 % และ เมาสุรา 32.91 %
การช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิต 11 ราย
– การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีรถมีประกันภัย (บริษัทกลางฯ) ได้จ่ายค่าปลงศพ
รายละ 35,000 บาท เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย 1. นายจำนงค์ กาแก้ว (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย) 2. นายวีระพงษ์ ประเทศ (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ)
3. นายวงศกร ฟ้องเสียง (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง) ,4. นางพัทยา กุลกิจ(เกิดเหตุเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด)
แนวทางการปฏิบัติ
ในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) ที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐ” โดยบูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นของด่านชุมชน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งได้มี “กองร้อยน้ำหวานภาคประชาชน” และ“ชุดเคลื่อนที่เร็ว” ของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน

และมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน โดยใช้มาตรการทางสังคมเชิงรุก ได้แก่ ด่านครอบครัวและด่านชุมชน ในการป้องปรามและตักเตือนให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อสนับสนุนมาตรการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทุกวัน
เพื่อสรุปข้อมูลในแต่ละวัน มีการปรับแผนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การลงตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น
ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ถือได้ว่าการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง
และหลังจากนี้จะมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง มาตรการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญต่อไป
ยังคงดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี (365 วันแห่งความปลอดภัย)
เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้ตามเป้าหมาย
คือ ลดลงปีละ 2.5 คนต่อแสนประชากร (ลดลงประมาณ 33 คน/ปี)
สำหรับอำเภอเฝ้าระวัง กลุ่มอำเภอสีส้ม พบว่ามีสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ดังนี้ เป็นอำเภอระดับความเสี่ยงสีส้ม 1.อำเภอุวรรณภูมิ ค่าเฉลี่ยน3ปีย้อนหลัง เท่ากับ 11ครั้ง ปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้งเพิ่มขึ้น 5 ครั้งตาย1ราย,2.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ค่าเฉลี่ยน3ปีย้อนหลัง เท่ากับ 11 ครั้ง ปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้งเพิ่มขึ้น 4 ครั้งตาย2 ราย,3.อำเภอเสลภูมิค่าเฉลี่ยน3ปีย้อนหลัง เท่ากับ 12 ปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง เท่าเดิม ตาย 2 ราย,4.อำเภอพนมไพร ค่าเฉลี่ยน3ปีย้อนหลัง เท่ากับ 10 ครั้ง ปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง ลดลง 5 ครั้ง ตาย1ราย
นายวันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ด กล่าวตอนท้ายว่า.- ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ สาธารณสุข ขนส่ง แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สรรพสามิต ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานด้านการศึกษา คปภ. บริษัทกลางฯ ฝ่ายปกครอง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกสื่อ ในการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 มาด้วยดีโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานจะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างนี้ตลอดไป เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป และขอปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

,