Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี, เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี, ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว)

เมื่อ ๐๔๐๙๐๐ – ๐๔๑๒๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี, เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี, ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อ.น. โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผจว.อุทัยธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน ณ บริเวณวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อ.น. จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

https://youtu.be/dwQkJ6Dp7M8