ตราด…โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดเข้าค่ายภาษาจีน ที่ห้องดนตรีชั้น 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม


ตราด…โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดเข้าค่ายภาษาจีน ที่ห้องดนตรีชั้น 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะครูอาจารย์และนักเรียน พร้อมด้วยคณะสภาวัฒนธรรมนานาชาติจี้ฮว่า แห่งประเทศจีน ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสมาคมวัฒนธรรมนานาชาติจี้ฮว่าแห่งประเทศจีน ไต้หวัน นําโดยอาจารย์หวง จิง เซียง และคณะวิทยากรอีกจํานวน 10 คน และนักเรียนเข้าค่ายภาษาจีนจํานวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีนประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 วัน สําหรับการเข้าค่ายภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนได้เรียนรู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจีน และเกิดการพัฒนาการใช้ภาษาจีน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการทัศษะภาษาจีนและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างหนึ่ง โดยโครงการนี้ยังคงเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเข้าค่ายภาษาจีนโดยตรงต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก