Uncategorized ข่าว ยโสธร เกษตรกร

วิทยาลัยชุมชนยโสธร อบรมเกษตรกรให้ก้าวสู่เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน”

“วิทยาลัยชุมชนยโสธร อบรมเกษตรกรให้ก้าวสู่เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน”วชช.ยโสธร นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร มอบหมายคณะผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ปิยดา ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการ อาจารย์มนตรี หิตายะ อาจารย์ศราวุธ เถาว์โท ครูชำนาญการ อาจารย์อนงค์ หลอดแก้ว อาจารย์กฤษฎา นาคปลัด นักวิชาการศึกษา จัดอบรมเกษครกรผู้ใช้สารเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินบ้านภูถ้ำพระ ม.5 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ซึ่งอาจารย์มนตรี หิตายะ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเพื่อให้เกษตรกรผู้ที่ใช้สารเคมีได้รับรู้ถึงพิษภัยของสารเคมี ว่าเมื่อใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาพืชผักให้สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มผู้สนใจเข้ารับการอบรม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาที่ดินและนายมั่น สามสี ประธานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กลุ่มทำนา นาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรผู้สนใจ และมีนายพลากร แก้วขวัญข้า กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรร่วมสังเกตุการณ์ติดตามประเมินผลการอบรมและการจัดกิจกรรม ระยะเวลาการอบรม 3 วันคือ3-5 กันยายน 2562 สร้างคุณภาพชีวิต คิดถึงคนส่วนรวม ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่เกษตรอินทรีย์

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน