ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เป็นประธาน

ซึ่งในสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 66 โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้ง “พื้นที่เมืองพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่า” ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันทุ่มเทสรรพกำลัง องค์ความรู้ และทรัพยากรอย่างเต็มกำลังความสามารถและประสานงานในการดำเนินงานปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก – ยกระดับปฏิบัติการ – สร้างการมีส่วนร่วม” ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ได้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากให้ออกมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนร่วมดับไฟป่าเพื่อให้ อำเภอ ตำบล จนถึงระดับชุมชนสามารถที่จะควบคุม และกำกับดูแลปัญหาไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดความต้องการแก้ปัญหาจากภายในสังคมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง