Uncategorized ข่าว จันทบุรี

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ “เสื่อจันทบูร” เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ “เสื่อจันทบูร” เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก

นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรี ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “เสื่อจันทบูร” ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับอนุญาตโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก ที่มีภูมิสำเนาอยู่ในเขต 6 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายาอาม และอำเภอมะขาม ร่วมสมัครเพื่อขอใช้ลิขสิทธิ์ โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ ผู้ผลิต คือ เกษตรกรผู้ผลิตเสื่อกก หรือผลิตภัณฑ์แปรูปจากเสื่อกก และวัตถุดิบที่ผลิตเป็นกก และ ปอกระเจา ที่ปลูกในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล // ผู้ประกอบการค้า คือ ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “เ สื่อจันทบูร” ได้แก่ เสื่อกก หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจกเสื่อกก โดยต้องซื้อวัตถุดิบ / สินค้า จากผู้ผลิตที่ได้รับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สินค้า “เ สื่อจันทบูร” // ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า คือ เกษตรกรผู้ผลิตและประกอบการค้า เสื่อกก และวัตถุดิบที่ผลิตเป็นกกและปอกระเจาที่ปลูกในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล ซึ่งสามารถมาขึ้นทะเบียนและขอใช้ตราสัญลักษณ์ เสื่อจันทบูร ได้ เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-325963 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก