Uncategorized ข่าว ราชบุรี

ตำรวจภูธรจ.ราขบุรี ร่วมกับอบจ.ราชบุรี มอบวุฒิบัติแก่นักเรียนผ่านการอบรมยาเสพติด.

จ.ราชบุรี/ตำรวจภูธรจ.ราขบุรี ร่วมกับอบจ.ราชบุรี มอบวุฒิบัติแก่นักเรียนผ่านการอบรมยาเสพติด.

เมื่อวันที่4ตุลาคม2562ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายศักดิ์ชัยย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานมอบวุฒิบัติให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ราชบุรีอ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.(แดร์) โอกาสเดียวกันนายศักดิ์ชัย พิศาลผลเรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนในสถานการศึกษรับรู้และหลีกเลี่ยงภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หากหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็จะทำให้สูญเสียอนาคตและเป็นภัยต่อสังคมสำหรับการอบรมในครั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยงยาเสพติดชีวิตจะปลอดภัยต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน