ร้อยเอ็ด”พิธีมอบ”ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!


ร้อยเอ็ด”พิธีมอบ”ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.นางจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าวปิดพิธีการฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ,นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรัง,นางเบญจวรรณ ผลินยศ ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางพนารัตน์ จันวิภาค พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลและครูวรรณภร หมอนแบบ,นางประกายศรี รุ่งเรืองอริโย วิทยากรสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชม.,นางสาวพนิตธา บุญอรัญ ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางสาวสายชล เอนกแสน ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายทองศูนย์ นนท์อ่อน,นางกาญจนธัฐ์ ชมภูบุตร ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,พร้อมท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้าน,พัฒนาชุมชนตำบลโนนรัง ร่วมรับฟังการปิดการอบรมนวดแผนไทย 100 ชม.มีผู้เข้าเรียนอบรมร่วม 23 คน ในครั้งนี้เป็นการสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตฯอสม.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้สมัครใจเข้าเรียนกันตามหลักสูตรนวด 100 ชม.และตั้งใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตามนโยบายของการพัฺฒนาของอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ฯ
ได้มอบใบประกาศนียบัตรใบสำคัญนี้ไว้ให้ผู้จบหลักสูตรดังนี้
1.นางจิตนา ณรงค์ชัย
2.นางปราณี พิทักษ์
3.นางไพทูลย์ สิงห์ทอง
4.นางจันทร์เพ็ญ เมืองศรี
5.นางวรรณา วรรณชูพริ้ง
6.นางสุรัตน์ดา ทิพย์ปัญญา
7.นางพุด วินทะไชย
8.นางอรัญญา เปอร์ดี
9.นางสาริยา วรรณยศ
10.น.ส.วราภรณ์ พานสมภพ
11.นางสุพัฒนา พิมพ์วัน
12.น.ส.ดวงตา สว่างไทยสงค์

13.น.ส.วิจิตรา ทัชดาวน์
14.น.ส.ภิญญาพัชญ์ สว่างไทยสงค์
15.น.ส.วชิรญาณ์ วินทะไชย
16.นางทองยุ่น วินทะไชยเ
17.นางบัน อนุพันธ์
18.นางจันทร์ คำสนิท
19.นางณัฐพร นนพิทักษ์
20.นายศรีไพร ทูลธรรม*
21.นางณิรดา วิไลภักดี
22.นายวิรัตน์ ช้างเจริญ
23.นางศริรัตน์ ฤทธิเดช

**ได้ผ่านการฝึกวิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ(อาชีพหลักสูตรระยะสั้น)เป็นเวลา 100 ชั่วโมงจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในความอำนวยการของกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 4 เดือนธันวาคม 2561 ขอให้มีสุขสวัสดิ์เจริญเทอญฯ!!!!

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด