Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันดินโลก 2562 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันดินโลก 2562 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี 2562 “stop soil erosion save our future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้าง” เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร โดยเข้าเข้าในร่วมพิธีเพื่อสดุดี และเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม

โดยในพิธี น่ยประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนจะประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และเปิดป้ายโครงการแหล่งน้ำอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมกับพันธุ์ปลา ประกอบด้วย โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านทรายทอง หมู่ 6 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ป้ายโครงการขุดลอกหนองบ้านประชาภิวัฒน์หมู่ 10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ ป้ายโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน และป้ายโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้กับตัวแทนเกษตรกร ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นอกจากนี้ ยังได้มอบบัตรดินดีให้กับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินโครงการและเยี่ยมชมนิทรรศการและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ชีวปลอดภัย PGS และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายตามลำดับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงรายขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ โดยการน้อมนําพระราชดํารัสมาดำเนินตามพระราชกรณียกิจ เพื่อรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาเกษตรไทยและยกระดับความเป็นอยู่ ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีความสุขตามพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

สำหรับวันดินโลก จัดขึ้นเพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล สมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติจึงทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก และสมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 เป็นต้นมา

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/12/62