Reporter&Thai Army

นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารทหารกองทัพภาคที่ 3 เสริมประวัติศาสตร์ ชาติมั่นคง…..

นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารทหารกองทัพภาคที่ 3 เสริมประวัติศาสตร์ ชาติมั่นคง…..

พันโท สามารถ ผู้บังคับหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 3 เยี่ยมชมพิพิธภัณ

ฑ์ทหารทหารกองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง กองทัพภาคที่ 3 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ในห้วงวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งกองทัพภาคที่ 3 การต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคที่สังคมไทยเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนการศึกษาถึงวีรกรรมและคุณงามความดีที่บรรพบุรุษของไทยได้ก่อร่างสร้างตัว สร้างชาติมาด้วยความอุตสาหะและเสียสละ เพื่อให้ลูกหลานไทยได้อยู่อย่างสงบสุขและภาคภูมิใจในเอกราชที่ประเทศไทยยังคงรักษาให้ยั่งยืนยงมาตราบจนทุกวันนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารทหาร กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

โอกาสนี้ นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 3 ได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ด้วย

ด้วย หน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระ เอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 3 ทั้งชาย หญิง จำนวน 1,617 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีมีความรักชาติ ศาสนา และสำนึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษของไทยในอดีต พระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงเสียสละ ทรงกอบกู้เอกราชของราชอาณาจักรไทย เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีทัศนคติ แรงจูงใจที่ดีในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ต่อไป

 

ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารยังได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ซึ่งจัดแสดงอากาศยาน รถหุ้มเกราะ และอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เคยใช้ปฏิบัติราชการในราชการสนามในอดีต เพื่อเป็นการให้ความรู้เชิงประจักษ์แก่เยาวชนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณแผ่นดิน และวีรชนของไทยสืบมา