Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ร่วมกับ นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ นายอำเภอคลองลาน ,ชป.กกล.รส.อ.คลองลาน,ศูนย์ดำรงจังหวัดกำแพงเพชร ,สัสดีอำเภอคลองลานและ อบต.วังหามแห จัดกิจกรรม “สานเสวนาและสันทนาการ”

1.เมื่อ 051300 ก.พ.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. ร่วมกับ นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ นายอำเภอคลองลาน ,ชป.กกล.รส.อ.คลองลาน,ศูนย์ดำรงจังหวัดกำแพงเพชร ,สัสดีอำเภอคลองลานและ อบต.วังหามแห จัดกิจกรรม “สานเสวนาและสันทนาการ” และติดตามประเมินผล ตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ดังนี้
1.1นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อความสามัคคีปรองดอง
1.2.พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) บรรยายในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย, ความรักความสามัคคีของคนในชาติ,ศาสตร์พระราชากับการใช้ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ผลงานรัฐบาลในรอบ4ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 90 คน โดยมี พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
2.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ