สำนักงาน คุมประพฤติยโสธรประชุมสมัยสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ”


“สำนักงาน คุมประพฤติยโสธรประชุมสมัยสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ”
ที่ห้องประชุมสีเงิน อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น นางสาวจิตติมา กันทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร

เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่อชี้แจงข้อราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของการติดตามสอดส่อง ผู้ถูกคุมประพฤติ และการส่งกลับคดีของ อสค.กลับมายัง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ ดร.จุรีรัตน์ พินิจมนตรี รักษาการประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และ คร.จันทร์เพ็ญ สีชมพู รองประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้นำเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา “คุมประพฤติ อีสานใต้เกมส์” (ศรีสะเกษเกมส์)ในวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ในส่วนของอาสาสมัครคุมประพฤติแต่ละอำเภอ ผู้ที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่วิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติ แต่ละอำเภอยังได้มีการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรอีกด้วย สร้างสรรค์ สามัคคี คืนคนดีสู่สังคม/

/พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

,