Uncategorized ข่าว เชียงราย

องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้นำคณะในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ นพปฎล พรรณราย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทุกหมู่เหล่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดีในจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2522 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบงานและผ่านการรับรองระบบคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย เน้นการทำงานเชิงรุกในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร กับทั้งยังได้ร่วมกับ วัด ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดหากายอุปกรณ์ ดูแลอาหาร และเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้ธรรมะ ให้กำลังใจ สนับสนุนการดำเนินการของชมรมคนพิการ โดยรับคนพิการเข้าทำงาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และสร้างระบบในการดูแลผู้สูงอายุ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้วยังได้ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามมาตรฐาน HA

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปการทำงาน ก่อนจะเข้าเยี่ยมผู้ป่วย และมอบถุงของขวัญแก่ผู้ป่วย และเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกลุ่มวัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขับเคลื่อนงาน ณ วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมของ อสม. และ long term care กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ กิจกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรธรรมชาติ กิจกรรมกลุ่มพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านครัวสะอาดไปพร้อมกันด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
05/02/63