ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ“ฐานันดร๔”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
“ฐานันดร๔”

วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ )
สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย )

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
“ ฐานันดร ๔ “
และ
พลเอก พลางกูร กล้าหาญ
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นางลัลน์ลลิตฤดี
วิเศษศิริ
นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว( ประเทศไทย )

รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ

คุณวิชัย มณีกิติกุล
ประธานกิติมศักดิ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ รองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ฐานันดร๔
ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี๒๕๖๒

คุณศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร๔
ประเภทผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ดีเด่นแห่งปี๒๕๖๒

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ททบ.5
รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร๔
ประเภทผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์
ดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒

ณ หอประชุมอาคาร ๙ ชั้น ๑ ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Cr..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5