Reporter&Thai Army ข่าว นราธิวาส

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ หน.ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ รุ่นที่ 1 พื้นที่ ฉก.นราธิวาส ณ สนามฝึก ร.151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทั้ง 4 จังหวัด ผู้แทนหน่วย ตลอดจนหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

“กำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์” ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วย ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังทุกประเภท ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ จึงจัดให้มีการฝึกดังกล่าวขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถ และความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย ทั้งนี้ เมื่อจบไปเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง