ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด.สือมวลชนร้อยเอ็ดจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ร้อยเอ็ด.
สือมวลชนร้อยเอ็ดจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา* คำกล่าวถวายผ้าป่า “อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุ สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ” คำแปล “ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ”**วันนี้ 5 เม.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ.โรงเรียนบ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด.ดร.สกล คามบุศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานลั่นฆ้องชัยกล่าวต้อนรับ คณะสื่อมวลชนร้อยเอ็ดที่ได้นำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามาทอดสมทบ โดยมีคณะกรรมการศึกษาพร้อมชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน บ้านโนนแท่น/บ้านดู่/บ้านเกล็ดลิ่น/บ้านบัว คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมฟ้อนรำร่วมกันแห่ผ้าป่าด้วนดนตรีโปงลางของนักเรียนก่อนนำไปทอดถวายให้โรงเรียน…นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สื่อมวลชนกับชุมชน โดยเตะบี้๊ปไกลแข่งกัน***ดร.บุษกร แสนยะบตร ผอ.โรงเรียนโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของผ้าป่าครั้งนี้ว่า เพื่อนำรายได้ไปทาสีรั้วโรงเรียน/เป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นคนดี คนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน